Albanes mga numero ng 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Zero -
1 Isa Një -
2 Dalawa Dy -
3 Tatlo Tre -
4 Apat Katër -
5 Lima Pesë -
6 Anim Gjashtë -
7 Pito Shtatë -
8 Walo Tetë -
9 Siyam Nëntë -
10 Sampu Dhjetë -
11 Labing-isa Njëmbëdhjetë -
12 Dose Dymbëdhjetë -
13 Labintatlo Trembëdhjetë -
14 Labing-apat Katërmbëdhjetë -
15 Labinlima Pesëmbëdhjetë -
16 Labing-anim Gjashtëmbëdhjetë -
17 Disisyete Shtatëmbëdhjetë -
18 Labing-walo Tetëmbëdhjetë -
19 Labinsiyam Nëntëmbëdhjetë -
20 Dalwampu Njëzet -
21 Dalawampung isa Njëzet e një -
22 Dalawampung dalawang Njëzet e dy -
23 Dalawampung tatlong Njëzet e tre -
24 Dalawampung apat Njëzet e katër -
25 Dalawampu't limang Njëzet e pese -
26 Dalawampung anim Njëzet e gjashtë -
27 Dalawampung pitong Njëzet e shtatë -
28 Dalawampung sa walong Njëzet e tetë -
29 Dalawampung siyam Njëzet e nëntë -
30 Tatlumpu Tridhjetë -
31 Tatlumpung isa Tridhjetë një -
32 Tatlumpung dalawang Tridhjetë e dy -
33 Tatlumpung tatlong Tridhjetë e tre -
34 Tatlumpung apat Tridhjetë e katër -
35 Tatlumpung limang Tridhjetë e pesë -
36 Tatlumpung anim Tridhjetë e gjashtë -
37 Tatlumpung pitong Tridhjetë e shtatë -
38 Tatlumpung walong Tridhjetë e tetë -
39 Tatlumpung siyam Tridhjetë e nëntë -
40 Apatnapu Dyzetë -
41 Apatnapung isa Dyzet e një -
42 Apatnapung dalawang Dyzet e dy -
43 Apatnapung tatlong Dyzet e tre -
44 Apatnapung apat Dyzet e katër -
45 Apatnapung limang Dyzet e pesë -
46 Apatnapung anim Dyzet e gjashtë -
47 Apatnapung pitong Dyzet e shtatë -
48 Apatnapung walong Dyzet e tetë -
49 Apatnapung siyam Dyzet e nëntë -
50 Limampu Pesëdhjetë -
51 Limampung isa Pesëdhjetë e një -
52 Limampung dalawang Pesëdhjetë e dy -
53 Limampung tatlong Pesëdhjetë e tre -
54 Limampung apat Pesëdhjetë e katër -
55 Limampung limang Pesëdhjetë e pesë -
56 Limampung anim Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Limampung pitong Pesëdhjetë e shtatë -
58 Limampung walong Pesëdhjetë e tetë -
59 Limampung siyam Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sesenta Gjashtëdhjetë -
61 Animnapung isa Gjashtëdhjetë e një -
62 Animnapung dalawang Gjashtëdhjetë e dy -
63 Animnapung tatlong Gjashtëdhjetë e tre -
64 Animnapung apat Gjashtëdhjetë e katër -
65 Animnapung limang Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Animnapung anim Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Animnapung pitong Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Animnapung walong Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Animnapung siyam Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Setenta Shtatëdhjetë -
71 Pitumpu't isa Shtatëdhjetë e një -
72 Pitumpu't dalawang Shtatëdhjetë e dy -
73 Pitumpu't tatlong Shtatëdhjetë e tre -
74 Pitumpu't apat Shtatëdhjetë e katër -
75 Pitumpu't limang Shtatëdhjetë e pesë -
76 Pitumpu't anim Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Pitumpu't pitong Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Pitumpu't walong Shtatëdhjetë e tetë -
79 Pitumpu't siyam Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Otsenta Tetëdhjetë -
81 Otsenta isa Tetëdhjetë e një -
82 Otsenta dalawang Tetëdhjetë e dy -
83 Otsenta tatlong Tetëdhjetë e tre -
84 Otsenta apat Tetëdhjetë e katër -
85 Otsenta limang Tetëdhjetë e pesë -
86 Otsenta anim Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Eighty pitong Tetëdhjetë e shtatë -
88 Otsenta walong Tetëdhjetë e tetë -
89 Otsenta siyam Tetëdhjetë e nëntë -
90 Siyamnapu Nëntëdhjetë -
91 Siyamnapung isa Nëntëdhjetë e një -
92 Siyamnapung dalawang Nëntëdhjetë e dy -
93 Siyamnapung tatlong Nëntëdhjetë e tre -
94 Siyamnapung apat Nëntëdhjetë e katër -
95 Siyamnapung limang Nëntëdhjetë e pesë -
96 Siyamnapung anim Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Siyamnapung pitong Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Siyamnapung walong Nëntëdhjetë e tetë -
99 Siyamnapung siyam Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Isang daan Njëqindë -