Armenyo mga numero ng 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero զրո -
1 Isa մեկ -
2 Dalawa երկու -
3 Tatlo երեք -
4 Apat չորս -
5 Lima հինգ -
6 Anim վեց -
7 Pito յոթ -
8 Walo ութ -
9 Siyam ինը -
10 Sampu տասը -
11 Labing-isa տասնմեկ -
12 Dose տասներկու -
13 Labintatlo տասներորդ -
14 Labing-apat տասնչորս -
15 Labinlima տասնհինգ -
16 Labing-anim տասնվեց -
17 Disisyete տասնյոթ -
18 Labing-walo տասնութ -
19 Labinsiyam տասնինն -
20 Dalwampu քսան -
21 Dalawampung isa քսան -
22 Dalawampung dalawang քսան երկու -
23 Dalawampung tatlong քսաներեք -
24 Dalawampung apat քսանչորս -
25 Dalawampu't limang քսանհինգ -
26 Dalawampung anim քսանվեց -
27 Dalawampung pitong քսան յոթ -
28 Dalawampung sa walong քսան ութ -
29 Dalawampung siyam քսանինը -
30 Tatlumpu երեսուն -
31 Tatlumpung isa երեսուն մեկ -
32 Tatlumpung dalawang երեսուն երկու -
33 Tatlumpung tatlong երեսուն երեք -
34 Tatlumpung apat երեսուն չորս -
35 Tatlumpung limang երեսուն հինգ -
36 Tatlumpung anim երեսուն վեց -
37 Tatlumpung pitong երեսուն յոթ -
38 Tatlumpung walong երեսուն ութ -
39 Tatlumpung siyam երեսուն ինը -
40 Apatnapu քառասուն -
41 Apatnapung isa քառասունմեկ -
42 Apatnapung dalawang քառասուներկու -
43 Apatnapung tatlong քառասուներեք -
44 Apatnapung apat քառասունչորս -
45 Apatnapung limang քառասունհինգ -
46 Apatnapung anim քառասունվեց -
47 Apatnapung pitong քառասունյոթ -
48 Apatnapung walong քառասունութ -
49 Apatnapung siyam քառասուն ինը -
50 Limampu հիսուն -
51 Limampung isa հիսունմեկ -
52 Limampung dalawang Հիսուն երկու -
53 Limampung tatlong Հիսուն երեք -
54 Limampung apat հիսունչորս -
55 Limampung limang հիսունհինգ -
56 Limampung anim հիսուն վեց -
57 Limampung pitong հիսունյոթ -
58 Limampung walong հիսուն ութ -
59 Limampung siyam հիսուն ինը -
60 Sesenta վաթսուն -
61 Animnapung isa վաթսուն մեկ -
62 Animnapung dalawang վաթսուն երկու -
63 Animnapung tatlong վաթսուն երեք -
64 Animnapung apat վաթսուն չորս -
65 Animnapung limang վաթսուն հինգ -
66 Animnapung anim վաթսուն վեց -
67 Animnapung pitong վաթսուն յոթ -
68 Animnapung walong վաթսունութ -
69 Animnapung siyam վաթսունինը -
70 Setenta յոթանասուն -
71 Pitumpu't isa յոթանասուն մեկ -
72 Pitumpu't dalawang յոթանասուն երկու -
73 Pitumpu't tatlong յոթանասուն երեք -
74 Pitumpu't apat յոթանասուն չորս -
75 Pitumpu't limang յոթանասուն հինգ -
76 Pitumpu't anim յոթանասուն վեց -
77 Pitumpu't pitong յոթանասուն յոթ -
78 Pitumpu't walong յոթանասունութ -
79 Pitumpu't siyam յոթանասուն ինը -
80 Otsenta ութսուն -
81 Otsenta isa ութսուն մեկ -
82 Otsenta dalawang ութսուն երկու -
83 Otsenta tatlong ութսուն երեք -
84 Otsenta apat ութսունչորս -
85 Otsenta limang ութսունհինգ -
86 Otsenta anim ութսուն վեց -
87 Eighty pitong ութսուն յոթ -
88 Otsenta walong ութսուն ութ -
89 Otsenta siyam ութսուն ինը -
90 Siyamnapu իննսուն -
91 Siyamnapung isa իննսուն մեկ -
92 Siyamnapung dalawang իննսուն երկու -
93 Siyamnapung tatlong իննսուն երեք -
94 Siyamnapung apat իննսուն չորս -
95 Siyamnapung limang իննսունհինգ -
96 Siyamnapung anim իննսունվեց -
97 Siyamnapung pitong իննսուն յոթ -
98 Siyamnapung walong իննսուն ութ -
99 Siyamnapung siyam իննսուն ինը -
100 Isang daan հարյուր -